NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1593 (31)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 31 (1593)
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Trzeba złożyć do PFRON sprawozdania finansowe
Do dnia 30 kwietnia 2019 r. beneficjenci wsparcia udzielanego przez PFRON muszą dostarczyć do właściwego terytorialnie oddziału Funduszu sprawozdanie finansowe za 2018 r. lub "oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r.". Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty, które zostały wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. (...)
Uregulowanie należności wekslem a szybszy zwrot VAT
Termin 25-dniowy zwrotu VAT jest wyjątkiem od reguły i jako taki nie może być interpretowany rozszerzająco. Przyjęcie przez podatnika, że zapłata, o której mowa w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, może nastąpić również w inny sposób niż poprzez przelew środków pieniężnych między podatnikami VAT, w tym przez zapłatę części wynagrodzenia za dostawę w drodze przekazania wierzycielowi weksla, stanowiłoby niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą. Tak wynika z wyroku NSA z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 325/17. (...)
Karty lunchowe do określonej kwoty bez składek ZUS
Składkom ZUS nie podlega m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Zwolnienie tych świadczeń z oskładkowania wynika z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym. (...)
Rozlicz prawidłowo swój PIT. Skorzystaj z DARMOWEGO PROGRAMU PIT GOFIN 2018 ! TO JUŻ OSTATNIE DNI ! Szczegóły na www.pit.gofin.pl
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Rozliczamy podatek dochodowy
Wydatki na auta osobowe w praktyce
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, wykorzystując w niej do celów mieszanych auto osobowe będące środkiem trwałym. Jestem też VAT-owcem. Czy wydatki związane z jego używaniem mogę rozliczać w ten sposób, że w limicie 75% ujmować wydatki netto ponoszone na ten cel i oprócz tego obciążać je 50% nieodliczonego od nich VAT-u? (...)
VAT i akcyza
Komornik sądowy nie jest podatnikiem VAT
Problem z ustaleniem statusu komorników dla celów VAT trwał od wielu lat. Komornicy sądowi twierdzili, że nie można ich uznawać za podatników VAT, bowiem nie są podmiotami wykonującymi samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT. Organy podatkowe natomiast uważały inaczej. Jednak od początku tego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o komornikach sądowych, z których jednoznacznie wynika, że komornicy są organami władzy publicznej. (...)
Prawo pracy w praktyce
Dodatkowe informacje przy zatrudnieniu kierowcy
Zatrudnienie kierowcy cechuje się wieloma odrębnościami w porównaniu do klasycznego zatrudnienia etatowego. Specyfika pracy kierowcy przejawia się m.in. w dokumentacji gromadzonej w związku z jego zatrudnieniem. Wśród dokumentów typowych można spotkać i takie, które otrzymują wyłącznie pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy. (...)
Składki ZUS
Składki ZUS od świątecznych prezentów dla pracowników
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych niektórzy pracodawcy przekazują zatrudnionym w firmie pracownikom (lub członkom ich rodzin) różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Mogą one mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Są one finansowane ze środków obrotowych firmy lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czasami ich wartość będzie zwolniona ze składek ZUS, a niekiedy będzie nimi obciążona. (...)
Przewodnik Gazety Podatkowej
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PPK
Obowiązujące od początku 2019 r. przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nakładają na podmioty zatrudniające obowiązek tworzenia i w dalszej kolejności zapisania do PPK wszystkich zatrudnionych osób spełniających ustawowe kryteria. Będą musiały więc ustalić stan zatrudnienia w firmie. (...)
Spółki i wspólnicy
Sprawozdanie finansowe spółki handlowej musi trafić do KRS
Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przekazywania sprawozdań finansowych do KRS i administracji skarbowej. Wymuszają one zmianę utartej przez lata praktyki postępowania z przekazywaniem sprawozdań finansowych. W szczególności zlikwidowany został obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego handlowej spółki osobowej do urzędu skarbowego przez jej wspólników. (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Monitoring wizyjny w firmach i instytucjach
Obecnie Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje monitoringu pracowników, tj. monitoring wizyjny oraz poczty elektronicznej. Dopuszczone jest także wprowadzenie innych form monitoringu, np. lokalizacji, stylu jazdy, przeglądania internetu. Wprowadzenie monitoringu na terenie zakładu pracy wiąże się z szeregiem obowiązków. Dotyczą one również tych pracodawców, którzy mają już działający monitoring i powinni dopełnić wymaganych formalności. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Przygotowanie raportu kasowego
W naszej jednostce prowadzona jest kasa. Ze względu na niewielką liczbę operacji sporządzamy raport kasowy raz w tygodniu i nie wystawiamy do każdej operacji dowodu KP lub KW. Czy postępujemy prawidłowo? Czy może jednak powinniśmy wszystkie operacje gotówkowe dokumentować tymi dowodami i sporządzać raport codziennie? (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie trwania ulgi na start
Z początkiem 2019 r. rozpocząłem własną działalność gospodarczą i spełniając wymagane warunki, korzystam z ulgi na start, tj. przez kolejnych 6 miesięcy nie mam obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Kilka dni temu, podczas wykonywania swojej działalności, uległem wypadkowi, w wyniku którego stałem się niezdolny do pracy. Zgłosiłem ten fakt w ZUS. Zostałem jednak poinformowany, że nie uzyskam prawa do zasiłku chorobowego ani z ubezpieczenia chorobowego, ani wypadkowego. Czy to prawda? (...)
Postępowanie przed fiskusem
Przedawnienie odsetek podatkowych
Mój podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. przedawnił się z upływem 2018 r. Czy przedawniły się również odsetki za zwłokę? TAK. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza również wygaśnięcie odsetek za zwłokę. (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Zasady odliczania VAT przy organizowaniu akcji promocyjnej
Podatnik jest uprawniony do odliczenia VAT w związku z nabyciem usługi o charakterze marketingowym (w tym pomoc w organizowaniu konkursu). Z kolei w zakresie przygotowania i wydania posiłku obiadowego uczestnikom akcji promocyjnej podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT ze względu na brak czynności opodatkowanych realizowanych na jego rzecz, bowiem są one świadczone na rzecz konsumentów, jakimi są osoby fizyczne (uczestnicy akcji promocyjnej). (...)
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Wpływ zaległości składkowych na prawo do świadczenia emerytalnego
Od kilkunastu lat samodzielnie prowadzę działalność gospodarczą. Jest to moja jedyna praca zarobkowa, więc z tytułu jej wykonywania podlegam wszystkim ubezpieczeniom w ZUS. Składki reguluję na ogólnych zasadach. Z urzędem skarbowym rozliczam się w formie ryczałtu. Od pewnego czasu zalegam jednak z płatnością składek. (...)
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Termin wystawienia faktury
W dniu 10 kwietnia 2019 r. wykonałem usługę naprawy urządzenia przemysłowego. Z jaką datą najpóźniej mogę wystawić fakturę za wykonanie tej usługi? Nabywca usługi twierdzi, że mam 7 dni na wystawienie faktury. Moim zdaniem fakturę mogę wystawić do 15. dnia następnego miesiąca. Czy mam rację? (pytanie nr 1208559) (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 Dodatek do Gazety Podatkowej - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej Prenumerata 2019
Nr 31 (1593)
z dnia 18.04.2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji
papierowej i elektronicznej
Prenumerata 2019

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.