www.newslettery.gofin.pl

Regulamin subskrypcji Newsletterów

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 1. Usługodawca / Administrator Danych Osobowych:
  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra),
 2. Zasoby - bazy danych składające się z treści i usług cyfrowych, w szczególności z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie. Zasoby udostępnione są jako zasoby darmowe, zasoby płatne oraz zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne, itp., lub też – w przypadku usług – sposób funkcjonowania, opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego. Zasoby opracowywane są na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień ich publikacji.
 3. Newsletter - zbiór informacji przesyłanych cyklicznie na adres e-mail podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów; Newsletter zawiera wstępne informacje z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, składek ZUS, prawa gospodarczego, przegląd zagadnień omawianych na łamach najnowszych numerów specjalistycznych czasopism dla księgowych i dziennika "Gazeta Podatkowa" oraz odnośniki do praktycznych narzędzi, w tym m.in. aktywnych druków, bazy przepisów prawnych, wskaźników i stawek, kalkulatorów; Newsletter zawiera także odnośniki do płatnych, jak i darmowych opracowań tematycznych zamieszczonych w Zasobach Usługodawcy, informacje o nowościach wprowadzonych w Zasobach, grafiki oraz banery reklamowe i inne formy marketingowe,
 4. Użytkownik / Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę Subskrypcji Newslettera,
 5. Subskrypcja  - usługa cyfrowa polegająca na cyklicznym przesyłaniu Newslettera do Subskrybentów,
 6. Rejestracja  - zamówienie Subskrypcji Newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy Subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
 7. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Subskrybenta podczas użytkowania Zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Zasobów Usługodawcy,
 8. Spersonalizowana reklama - oznacza zbieranie danych za pośrednictwem Zasobów lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności Użytkownika w ramach jednego Zasobu w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innego Zasobu poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Subskrypcji oraz prawa i obowiązki Subskrybenta i Usługodawcy.
 2. Rodzaj Newsletterów, ich zawartość, częstotliwość wysyłki oraz inne informacje opisane są szczegółowo pod adresem https://newslettery.gofin.pl. Pod tym adresem można zapoznać się również z najnowszym wydaniem wszystkich Newsletterów oferowanych przez Usługodawcę.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Subskrypcji dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowsza,
   • Mac OS X 10.7 lub nowsza,
   • Android 5.1 lub nowsza
   • IOS 9.3 lub nowsza.
  4. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:
   • MS Windows:
    • Opera w wersji 38 lub nowsza
    • Firefox w wersji 47 lub nowsza
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Edge w wersji 20 lub nowsza
   • Mac OS:
    • Opera w wersji 38 lub nowsza
    • Firefox w wersji 47 lub nowsza
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Safari 9
   • Android:
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Firefox 59
    • Opera, Opera Mini
   • IOS:
    • Safari 
    • Firefox 9.0
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Opera Mini 16
  5. włączenie obsługi Plików cookies*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania aktualizacji, prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych zawartych w Newsletterach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 4. Zasady korzystania

 1. Newslettery rozsyłane są w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mail dodane do bazy Subskrybentów.
 2. Możliwość Rejestracji w bazie Subskrybentów oraz otrzymywania Newsletterów ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
 3. Rejestracja w bazie Subskrybentów jest bezpłatna i nie jest uzależniona od zakupu innych produktów Usługodawcy, w tym od posiadania prenumeraty Czasopism lub Gazety lub posiadania ważnego abonamentu na dostęp do Zasobów Usługodawcy.
 4. Rejestracja w bazie Subskrybentów dokonywana jest poprzez formularz Rejestracji, dostępny pod adresem https://newslettery.gofin.pl
 5. Po dokonaniu Rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym Subskrypcję Newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny, Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z Subskrypcji.
 6. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się po aktywacji Subskrypcji zgodnie z częstotliwością danego Newslettera.
 7. W każdej chwili Subskrybent ma możliwość rezygnacji z Subskrypcji pojedynczego Newslettera lub całej usługi. W tym celu w każdym przesłanym Newsletterze Usługodawca udostępnia link do strony, na której Subskrybent może dokonać takiej czynności.
 8. Z chwilą dokonania rezygnacji na adres Subskrybenta nie będzie przesyłany Newsletter, dla którego nastąpiła rezygnacja lub też – gdy rezygnacja dotyczyła wszystkich Newsletterów - Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w przesyłanych Newsletterach należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Otrzymanie Newslettera nie oznacza nabycia przez Subskrybenta jakichkolwiek praw autorskich, Subskrybent może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość Newslettera nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Za prawidłową realizację usługi uznaje się cykliczne dostarczanie Newslettera do Subskrybenta na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca nie zrealizował usługi, Usługobiorca ma prawo wezwać Usługodawcę do wykonania swojego zobowiązania. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Newslettera w terminie 2 dni roboczych Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy.
 3. W przypadku niewłaściwej realizacji usługi Usługobiorca może żądać prawidłowego wykonania umowy lub rozwiązania umowy.
 4. W celu prawidłowego funkcjonowania usługi Usługodawca ma prawo do aktualizacji Zasobów i mechanizmów odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie. Zmiany te wprowadzane są przez Usługodawcę bezpłatnie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niezainstalowanie lub pominięcie wprowadzenia udostępnionych zmian lub aktualizacji może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów lub brak możliwości realizacji usługi. Jeżeli ww. zmiany w sposób istotny wpływają negatywnie na Zasoby lub udostępnione usługi Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Subskrypcji Newslettera spowodowaną:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta,
  • jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu Subskrybenta.
 6. Newslettery nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Subskrypcji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy rwe@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,
  3. faksem na numer: 95 720 85 60,
  4. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów, treść reklamacji oraz numer telefonu lub adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9. Przepisy końcowe

Regulamin subskrypcji Newsletterów dostępny jest pod adresem https://newslettery.gofin.pl/regulamin.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.